مواد شیمیایی

نوین فارم آماده ارائه انواع محلول های شیمیایی مورد نیاز صنعت آب  ،برای مصارف دارویی و غذایی می باشد

انواع محلول های شیمیایی

  • آنتی اسکالانت
  • سدیم متا بی سولفیت
  • آب اکسیژنه
  • هیپوکلریت سدیم
  • هیپوکلریت کلسیم