فلومتر هایژنیک

نوین فارم آماده ارائه انواع فلومتر هایژنیک استیل با اتصال کلمپی جهت اندازه گیری مقدار دبی آب عبوری از انواع مقاطع لوله می باشد

 

MAHSOL4