سنسور هدایت

نوین فارم آماده ارائه انواع سنسور هدایت هایژنیک استیل با اتصال کلمپی جهت اندازه گیری مقدار هدایتآب عبوری درون لوله یا تانک می باشد

 

 

Sensor