دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس

Reverse_Osmosis

 

اسمز معکوس ( RO ) یک فن آوری مدرن در فرآیند تصفیه آب بر اساس طراحی در غشای نیمه تراوا می باشد و تکنولوژی غشایی اسمز معکوس ، به منظور حذف  کل جامدات محلول در آب  T.D.S و یا حذف فیزیکی انواع یون ها و مانده نمک های محلول در آب ، در فرایند ها و دستگاه های صنعتی و آشامیدنی مورد استفاده قرار میگیرد.

در روش اسمز معکوس Reverse Osmosis  فشار کاربردی جهت غلبه بر فشار اسمز مورد استفاده قرار گرفته واین ویژگی ،به نام خاصیت Colligative  بر مبنای هدایت پارامترهای ترمودینامیکی  معرفی می گردد .

اگرچه تکنولوژی اسمز معکوس و سیستم اسمز معکوس RO یک سیستم پیچیده به نظر می رسد اما در حقیقت یک فرایند تصفیه آب ساده و سرراست است.

هدف از فرایند اسمز معکوس ( پکیج RO ) برای تبدیل آب های لب شور ، شور و آب دریا به آب آشامیدنی است و در نهایت تبدیل به آب خالص و قابل استفاده در صنایع داروسازی و غذایی.

فرایند اسمز معکوس صنعتی یکی از فرایند هایی است که باعث می شود آب شیرین کن (Desalination) امکان پذیر گردد و فراتر از آن اسمز معکوس  برای بازیافت ، تصفیه خانه فاضلاب استفاده می شود و حتی می تواند تولید انرژی نماید.