الکترو دیونایزر EDI

نوین فارم آماده ارائه انواع الکترو دیونایزر های دائم کار CEDI، جهت میزان هدایت الکتریکی آب برای مصارف دارویی و غذایی می باشد

الکترودیونایزسیون یک فرایند الکتروشیمیایی است و در آن از غشاهای پلیمری حاوی رزین های تبادل یونی استفاده شده است. این رزین ها بر روی غشاهای پلیمری مانند پلی اتیلن پوشش داده شده اند.

EDI الکترودینیزیشن

EDI الکترودیونایزر

همان طور که در شکل دیده می شود پرده های کاتیونی نسبت به کاتیون ها تراوا بوده و آنیون ها نیز می توانند از غشاهای آنیونی عبور نمایند. با اتصال الکترودهای آند و کاتد به یک منبع جریان مستقیم و برقراری اختلاف پتانسیل مناسب میدان الکتریکی بین الکترودها به وجود آمده و نیروی محرکه ناشی از آن سبب حرکت کاتیون ها به سمت کاتد و آنیون ها به سمت آند میگردد.

میدان الکتریکی در اثر تجزیه آب باعث به وجود آمدن یون های هیدروژن و هیدروکسیل میگردد که این یون ها به نوبه خود سبب احیا رزین های تبادل یونی می شوند.

 

CEDI

 

فرآیند الکترودیونیزیشن

فرآیند الکترودیونیزیشن